VIII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU “ÇAĞDAŞ DÜNYADA İSLAMİ İLİMLER: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”
AHMED-i HANİ 2022

Konular (Alfabetik Sıralı)

 • Çağdaş Dünyada İslami İlimlerin Eğitim ve Öğretimi
 • Çağdaş Felsefi Yaklaşımların İslami İlimlere Yansıması / Etkisi
 • Dijitalleşen Çağda İslami Eğitim
 • Dini Gruplar Sosyolojisi
 • Dini Grupları Anlama Yöntemleri: Mezhep Okuryazarlığı
 • Dini İlimler ve Modernizm
 • Dini Metinlerin Anlaşılmasında Sosyokültürel Bağlam
 • Dini Metinlerin Güncel Problemlere Yaklaşımı
 • Dünyada ve Türkiye’de İslami İlimlerin Öğretim Metodları
 • Geleneksel Din Anlayışının Günümüze Taşınması
 • Geleneksel Eğitim Kurumlarında İslami İlimlerin Eğitimi: Yeterlilikler-Sınırlılıklar
 • Geleneksel ve Modern Dini Kurumların Dil Öğretimi: Yöntemler-Sorunlar 
 • Hadis Rivayetlerinin Anlaşılma ve Yorumlanma Sorunları
 • Hadisleri Literal Anlama Problemi
 • İlahiyat Fakültelerinde İslami İlimlerin Eğitimi: Yeterlilikler-Sınırlılıklar
 • İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Müfredat Tartışmaları
 • İnanç Problemleri
 • İslam Hukuku ve İnsan Hakları
 • İslam Hukuku ve Uluslararası Hukuk
 • İslam Hukukunda Çevre Hukuku
 • İslam Hukukunda Kadın Hakları
 • İslam Hukukunda Reform Tartışmaları
 • İslam Hukukunun Çağdaş Problemlere Çözüm Bulma Kapasitesi
 • İslam İktisadı ve Çağdaş İslam Dünyasında Finansal Problemlere Dair Çözüm Önerileri
 • İslam İktisadı ve Global Ekonomi
 • İslam İktisadı ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • İslam ve Bilim
 • İslam ve Ekoloji
 • İslam ve Ekonomik Adalet
 • İslam ve İnsan Hakları
 • İslam ve Kültür Sanat
 • İslam ve Kültürlerarası Diyalog
 • İslam ve Küreselleşme
 • İslam ve Sağlık
 • İslam ve Siyaset
 • İslam ve Teknoloji
 • İslam ve Toplumsal Cinsiyet
 • İslami Bankacılık ve Finans
 • İslami Düşüncede Yenilikçilik
 • İslami Edebiyat ve Hitabet
 • İslami İlimler ve Din Antropolojisi
 • İslami İlimler ve Dini Metinleri Anlama-Yorumlamada Dil-Üslup Sorunu
 • İslami İlimler ve Edebiyat
 • İslami İlimler ve İsrailiyat
 • İslami İlimler ve Medya
 • İslami İlimler ve Tahammül Ahlakı
 • İslami İlimler ve Yapay Zeka
 • İslami İlimlerde Etik Sorunlar
 • İslami İlimlerde Rasyonalizm ve Pozitivizm Sorunu
 • İslami İlimlerde Usul Tartışmaları
 • İslami İlimlerin Çağdaş Felsefe ile İlişkisi
 • İslami İlimlerin Çağdaş Problemlere Çözüm Üretme Potansiyeli
 • İslami İlimlerin Çağımıza Taşınmasında Anakronizm Sorunu
 • İslami İlimlerin Eğitim ve Öğretiminde Pozitif İlimlerin Etkisi/Katkısı
 • İslami İlimlerin Eğitim ve Öğretiminde Yeni Yöntemler, Yeterlilikler-Sınırlılıklar
 • Kelam İlminin Çağdaş İnanç Sorunlarına Yönelik Çözümleri
 • Kelam ve Felsefe Arasındaki Etkileşim
 • Kur’an Meallerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Kur’an Bize Yeter söylemi
 • Kur’an’ın Anlaşılması ile İlgili Temel Sorunlar
 • Kur’an-Sünnet ilişkisi
 • Metin Merkezci / Lafızcı Yaklaşımın Yol Açtığı Sorunlar
 • Mezhep Tartışmaları, Diyalog, Anlayış
 • Mezhepleşme Olgusunun Din Anlayışına Etkisi
 • Modern Dönem Hadis Çalışmaları
 • Modern Toplum ve İslam Hukuku
 • Oryantalizm ve İslami İlimler
 • Postmodernizm ve İslami Düşünce
 • Şeriat ve Modern Hukuk Sistemleri
 • Tefsir ilminin Çağdaş Dünyadaki Sorunları Çözme Potansiyeli
 • Türkiye’de Hadis Eğitimi
 • Uluslararası İslam Eğitimi Standartları
 • Yeni Dini Hareketler ve Reform Çabaları Karşısında İslami İlimlerin Konumu
 • Zekat ve Sosyal Adalet

Not: Katılımcıların teklif edecekleri özgün konu başlıkları da dikkate alınacaktır.


Sempozyum Afişi

Sempozyum Takvimi

VIII. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU

“ÇAĞDAŞ DÜNYADA İSLAMİ İLİMLER: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2024
Kabul Duyurusu: 25 Eylül 2024
Bildiri İçin Son Metin Gönderim Tarihi: 31 Ekim 2024
Sempozyum Programı İlan Tarihi: 1 kasım 2024
Oturumlar: 7-8 Kasım 2024