VII. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu: Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri
AHMED-i HANİ 2022

Çağrı Metni


7. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU

“MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ”

Mevlânâ’yı hürmet ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümüne denk gelmesi münasebetiyle 2023 yılı, 2023/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle “Mevlânâ Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede Anadolu'da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevî'siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş, bugün hoşgörü ve barışın sembol ismi olmuş, âlim, mütefekkir, mutasavvıf ve şair kişiliğiyle tanınan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’in kültür mirasının tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması; onun örnek yaşantısı, yaşam felsefesi ve fikriyatının toplumca öğrenilip içselleştirilmesi, yaşanması ve yaşatılmasına katkı vermek amacına matuf olarak Fakültemiz organizatörlüğünde her yıl düzenlenen ULUSLARARASI AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU’nun bu yılki temasının; MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE ANADOLU ERENLERİ” olması kararlaştırmıştır.

Tarihin kritik ve zor dönemlerinde, içinde yaşadıkları topluma rehberlik eden, onlara yol gösteren ve onları ayakta tutmaya çalışan önemli şahsiyetler, tabir yerindeyse, toplumun manevi mimarları her zaman var olmuştur. Toplumun moral kaynağı olan bu ruhani şahsiyetler sadece içinde yaşadıkları toplumlara değil tarihe mal olmuş örnek kişilikleri ve manevî miraslarıyla sonraki nesillere de rehberlik ederler, sadece yaşadıkları dönem için değil sonraki dönemler için ışık kaynağı olarak toplumdaki dinamizmi canlı tutarlar, toplumu güçlü kılan kültürel bağları perçinlerler. İşte Türk-İslam düşüncesinde önemli rol oynayan, bugün Anadolu’nun Konya şehrinde metfun bulunan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî gerek örnek yaşantısıyla gerekse geride bıraktığı kültür mirasıyla tarihte iz bırakan Anadolu erenlerinin sultanıdır.

Kültür tarihimizin temel değerlerinden biri olan Mevlânâ, hem yaşadığı dönemde ortaya koyduğu fikirleri ile hem de vefatından sonra düşünceleri etrafında oluşturulan tasavvufî anlayış ile dünyada büyük bir etki oluşturmuştur. Mevlânâ, sadece tek bir millete değil tüm insanlığa hitap etmiş, sadece bir topluluk tarafından değil tüm insanlık tarafından benimsenmiş beynelmilel bir şahsiyettir. İnsan sevgisini şiar edinen Mevlânâ; “Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum.” diyerek şer’-i şerifin sabitelerinden ödün vermeksizin tüm insanlığı kucaklayabilmiş, hoşgörü eksenli bütünleştirici bir din yorumuyla düşünüp hareket edebilmiştir. Yine; “Canım tenimde oldukça Kur’an’ın kölesiyim ben;/ Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım.” beytiyle hayat felsefesinin merkezinde yer alan dinî-tasavvufî düşüncesinin kaynağının da Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Sünneti olduğunu dile getirmiştir. Onun yaşam felsefesinin, düşünce dünyası ve fikriyatının bütün dünyada karşılık bulduğunu hakkında gerçekleştirilen akademik çalışmalar ve eserlerinden birçok dünya diline yapılan çeviriler ortaya koymaktadır.

Kıymetli akademisyen, araştırmacı, aydın ve yazarlarımız;

Aşağıda genel başlıklarına işaret edilen konularda hazırlayacağınız bilimsel bildirilerle Sempozyumumuza iştiraklerinizi ve katkılarınızı bekliyor, vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi arz ediyoruz.