VI. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu: Ahlâk ve İnşâ
AHMED-i HANİ 2022

Çağrı Metni


VI. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU: AHLÂK VE İNŞÂ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin bu yıl altıncısını düzenleyeceği Uluslararası Ahmed-i Hânȋ Sempozyumu’nun teması; Ahlak ve İnşâolarak belirlenmiştir.

Bilim ve teknik bakımdan baş döndürücü bir ilerlemenin kaydedildiği günümüzde ahlakî açıdan gelinen nokta ise son derece tartışmalıdır. Son yılların istatistiklerine bakıldığında fert ve toplum düzeyinde ahlakî bir yozlaşma ve dejenerasyonun yaşandığı gözlenmektedir. Yolsuzluk, sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, gasp, cinayet, fuhuş, çocuk istismarı, kadına şiddet gibi suçlardaki artışlar, her geçen gün artan aile içi şiddet ve boşanmalarla birlikte toplumun temelini oluşturan geleneksel aile yapısının bozulması bireysel ve sosyal anlamda bir ahlak sorununun yaşandığını işaret etmektedir. Buna, modernleşme/dünyevileşme ile birlikte ahlakı geri plana iten bir dindarlık anlayışının yaygınlaşmasını ve bunun doğurduğu paradoksal yaşam şekillerini de katmak gerekir.

Tarihi süreçler ve tarihi obje ve süjeler nazara alındığında; insanlığın tecrübî sahasında en belirgin eyleminin ahlâk sahasında gerçekleştiği görülecektir. Gerek müteâl/aşkın gerekse beşerî norm ve yasaların esasen vazetmeye çalıştıkları şey de ahlâk’tır. Buna göre ahlâk kaide ve değerlerine bağlı bir birey ve dolayısıyla bir toplum inşâ edilmeye çalışıldığı açıktır. Öyle anlaşılmaktadır ki ahlâk, geçmişin olduğu gibi geleceğin de ihya ve inşasının temelidir. İnşâ; bir yönüyle âtiye, diğer yönüyle hâle bakan; bilincin devrede olduğu bir fikri sürecin yapı taşıdır. Bilincin şimdiden başlayarak ötelere yol alması, kendi süreci içinde bir tarih tasavvurunu ve tarih oluşumunu da kaçınılmaz kılmaktadır.

Ahlâk; iyi, güzel ve müstakim bir hayatın teşekkülünü tesis ve temin eden inançlar bütünüdür. Ahlâk ve İnşâ kavramları; edebiyattan tarihe, sosyolojiden psikolojiye, ilahiyattan eğitime, dinden felsefeye kadar pek çok sosyal alanı ve bilim dalını yakından ilgilendirmektedir. Birey ve toplumların insani varlıklarını belli düzeyde koruyabilmeleri için bütün iletişim, öğretim ve eğitim vasıtaları kullanılarak örf ve geleneklerinde “ahlak”ı daima muteber ve dokunulmaz kılmaları, canlı tutmaları ve yaşatmaları bir zorunluluktur. Bu bağlamda; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi organizasyonuyla 04-05 Kasım 2022 tarihinde “Ahlak ve İnşâ” temalı 6. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu tertip edilecektir. Sempozyumun temel amacı; çeşitli konu başlıkları çerçevesinde ahlak ve inşâ kavramlarının bilim insanları tarafından tartışılabileceği akademik bir platform hazırlanması, ulusal ve uluslararası sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerde ahlakın yeri ve rolüne dikkat çekilmesi, ahlakın kaynağı, yaptırım gücü ve birey ve toplum hayatındaki yerine ilişkin çeşitli fikirlerin, tespit ve önerilerin ortaya konulmasıdır.

Sempozyum; yüz yüze gerçekleştirilecek, hakem kontrolünden geçerek tam metinleri kabul edilen ve sempozyumda sunulan bildiriler, ayrıca “Ahlâk ve İnşâ Kitabı” başlığıyla e-kitap olarak basılacaktır.

Değerli bilim insanları;

Ahlâk ve İnşâ temalı 6. Uluslararası Ahmed-i Hânȋ Sempozyumu’muza bilimsel bildirileriniz ve sözlü değerlendirmelerinizle katılımlarınızı bekler, vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.